Ogólne warunki handlowe

§1 Zakres ważności

(1) Podstawę wszystkich dostaw, uzgodnień i ofert w transakcjach handlowych stanowią wyłącznie poniższe warunki w danym wypadku obowiązującej wersji, także, jeśli w przyszłości nie będziemy się już na nie wyraźnie powoływali. Wraz z udzieleniem zlecenia lub przyjęciem dostawy względnie świadczenia klient wyraża swoją zgodę na te warunki.

(2) Warunki te obowiązują w szczególności także wówczas, gdy klient poinformuje o swoich własnych ogólnych warunkach handlowych różniących się od tych warunków lub jeśli podał je na dokumentach. Bez wyraźniej zgody sprzedającego lub zgody pracujących dla niego osób nie będą stanowiły one treści umowy.

(3) Punkty (1) i (2) nie mają zastosowania, jeśli kupujący jest użytkownikiem.

(4) Wszystkie zmiany i uzupełnienia tych warunków wymagają pisemnego uzgodnienia.

§2 Zawarcie umowy

(1) Udzielenie zlecenia przez klienta powinno nastąpić zasadniczo pisemnie w formie listu lub telefaksu. Może ono nastąpić także w formie elektronicznego przekazania danych, np. w formie e-mailu, jeśli zleceniodawcę na podstawie obowiązujących standardów można jednoznacznie zidentyfikować jako nadawcę.

(2) Sprzedawca zastrzega sobie prawa własności i prawa autorskie odnośnie danych przez niego do dyspozycji rycin, rysunków, obliczeń i innych dokumentów. Dokumentów tych nie wolno udostępniać osobom trzecim bez wyraźniej zgody sprzedającego.

(3) Jeśli potwierdzenie zlecenia różni się od zamówienia, wówczas obowiązuje treść zamówienia jako umownie uzgodniona, jeśli nie zostanie ona odwołana pisemnie w ciągu 8 dni po wysłaniu.

(4) Punkt (3) nie obowiązuje dla transakcji handlowych z użytkownikami lub innym osobami, które nie są handlowcami w myśl Kodeksu Handlowego.

§3 Ceny/płatność

(1) Ceny w transakcjach handlowych są cenami netto i rozumiane są z doliczeniem obowiązującego w danym wypadku podatku VAT. Obliczenie ceny i płatność następuje w polskich złotzch (PLN). Dodatkowe koszty wynikające z płatności w obcych walutach ponosi klient.

(2) Okoliczności, które wystąpią cztery miesiące po zawarciu umowy i które wpłyną w sposób nieprzewidziany istotnie na podstawę kalkulacji i na które sprzedający nie ma wpływu, upoważniają go do dostosowania uzgodnionej ceny wyłącznie w wysokości wynikającej z tych okoliczności. Obowiązuje to zwłaszcza w przypadku zmian ustawy, przedsięwzięć władz itp. Dostosowana w ten sposób cena opiera się na tej samej podstawie kalkulacji co cena pierwotnie uzgodniona i nie służy ona do wzrostu zysku.

(3) Kwoty rachunku są płatne zasadniczo 14 dni po wydaniu rachunku.

(4) Przyjmowane są tylko czeki, które można zrealizować, przyjmowane są weksle, które również można zrealizować i tylko na podstawie indywidualnego uzgodnienia.

(5) Klient może dochodzić praw naliczania i zastawu tylko w przypadku bezsprzecznych, uznanych lub prawomocnych wierzytelności.

§4 Termin dostawy

(1) Uzgodniony termin dostawy uważa się za dotrzymany, kiedy przed jego upływem zamówiony towar opuścił magazyn, lub przy wysyłce loco zakład towar opuścił zakład producenta lub kiedy została podana informacja o gotowości do wysyłki.

(2) Jeśli klient ma jeszcze podjąć działania względnie zorganizować warunki, bez których nasze dostawy i świadczenia nie mogą być wykonane, wówczas termin dostawy przesuwa się względnie przedłuża się o odpowiedni okres czasu. Terminy dostawy powinny być w takim przypadku uzgadniane pisemnie na nowo.

(3) Jeśli sprzedający napotka na utrudnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań spowodowane okolicznościami siły wyższej, których nie da się przewidzieć w czasie zawierania umowy, jak np. spory w pracy, strajki, lokauty, nieprzewidywalne zakłócenia zakładowe lub nie dające się uniknąć niedostatki surowców oraz podobne okoliczności, na które sprzedający nie ma wpływu, wówczas w czasie trwania tych utrudnień jest on zwolniony ze swojego obowiązku wykonania świadczenia. Uzgodnione terminy dostawy przedłużają się o czas trwania utrudnień. Roszczenia odszkodowania klienta są w przypadku wyżej wymienionych okoliczności wykluczone. Również umowne zobowiązania klienta są zawieszone na czas trwania utrudnienia. Sprzedający poinformuje bezzwłocznie klienta o początku i zakończeniu okoliczności siły wyższej w myśl tego postanowienia i najpóźniej 6 miesięcy po zakończeniu utrudnienia udokumentuje, że nie ponosi w tym przypadku winy.

(4) Jeśli dostawa opóźnia się na skutek okoliczności, która wystąpiła po stronie klienta, wówczas jest on zobowiązany zrekompensować sprzedającemu wszystkie powstałe z tego tytułu dodatkowe nakłady.

§5 Przeniesienie ryzyka/wysyłka

(1) Klient ponosi ryzyko ceny, skoro tylko towar został przekazany określonej w przesyłce osobie.

(2) Sprzedający ubezpieczy towar na życzenie klienta od kradzieży, uszkodzenia, szkód podczas transportu, szkód związanych z działaniem ognia i wody i innych szkód, podlegających ubezpieczeniu.

(3) Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile nie są one nierozsądne dla klienta.

(4) Jeśli klient ze swojej winy odmawia przyjęcia towaru, wówczas jest on zobowiązany do zapłacenia sprzedającemu odszkodowania w wysokości 5 % sumy zlecenia netto. Sprzedający wyraźnie zastrzega sobie wychodzących ponadto roszczeń. Klientowi natomiast zezwala się wyraźnie na udokumentowanie, że powstała mniejsza szkoda, aniżeli szkoda dochodzona przez sprzedającego.

§6 Zastrzeżenie własności

(1) Sprzedający zastrzega sobie własność przedmiotu dostawy do momentu nadejścia wszystkich płatności wynikających z transakcji handlowej z klientem. Zastrzeżenie własności dotyczy także uznanego salda, o ile sprzedający zaksięguje wierzytelności wobec klienta w bieżącym rachunku (zastrzeżenie rachunku bieżącego).

(2) Sprzedający jest upoważniony do zabrania z powrotem przedmiotu dostawy w razie niezgodnego z umową zachowania klienta, a zwłaszcza w przypadku zwlekania z zapłatą; klient jest zobowiązany do wydania towaru. W przypadku zabrania z powrotem towaru przez sprzedającego nie ma się do czynienia z odstąpieniem od umowy, o ile mają zastosowania postanowienia Kodeksu Cywilnego dla kredytów konsumenta, chyba, że klient oświadczyłby to wyraźnie pisemnie. W przypadku zastawu przedmiotu dostawy ma się zawsze do czynienia z odstąpieniem od umowy.

(3) Klient jest upoważniony do dalszego sprzedania przedmiotu dostawy na podstawie zwyczajnej transakcji handlowej; odstępuje on już teraz sprzedającemu wszystkie wierzytelności w wysokości końcowej kwoty rachunku (włącznie z podatkiem VAT), które narosły z dalszej odsprzedaży w stosunku do jego odbiorców lub osób trzecich, a mianowicie niezależnie od tego, czy przedmiot dostawy został dalej sprzedany bez uzgodnienia lub po uzgodnieniu. Klient jest upoważniony do ściągnięcia tej wierzytelności również po jej odstąpieniu. Sprzedający jest upoważniony do ściągnięcia samemu wierzytelności; jednakże zobowiązuje się on nie ściągać wierzytelności, jak długo klient wypełnia zgodnie z przepisami swoje zobowiązania płatnicze i nie ma opóźnień w płatności. W tym przypadku sprzedający może żądać, żeby klient poinformował o odstąpionych wierzytelnościach i ich dłużnikach, podał wszystkie dane potrzebne do ściągnięcia wierzytelności, wydał należące do nich dokumenty i poinformował dłużników (osoby trzecie) o odstąpieniu.

(4) Jeśli przedmiot dostawy jest nierozłącznie związany lub pomieszany z innymi przedmiotami nie należącymi do sprzedającego, wówczas nabywa on współwłasności do nowej rzeczy w proporcji wartości przedmiotu dostawy do innych związanych lub pomieszanych przedmiotów w chwili połączenia lub pomieszania. Jeśli połączenie lub pomieszanie nastąpi w taki sposób, że rzecz klienta należy uznać za rzecz główną, wówczas obowiązuje uzgodnienie, że klient przenosi obliczoną procentowo współwłasność na sprzedającego. Sprzedający zastrzega wyłączną własność lub współwłasność dla klienta. Klient odstępuje sprzedającemu także wierzytelność dla zabezpieczenia wierzytelności sprzedającego, która powstała u niego wobec osoby trzeciej przez połączenie przedmiotu dostawy z gruntem.

5) Klient ma prawo do wydania zastrzeżonej własności, jeśli zabezpieczenia przekraczają 110% wykonalnej wartości. Prawo wydania istnieje ponadto także wówczas, kiedy wartość szacunkowa przekazanych do zabezpieczenia towarów wynosi 150% wierzytelności do zabezpieczenia.

§7 Prawa kupującego w przypadku usterek

(1) Jeśli klient jest użytkownikiem, wówczas przysługują mu ustawowe prawa związane z usterkami. Poniższe punkty nie obowiązują dla tego kręgu klientów.

(2) Klient jest zobowiązany sprawdzić towar bezzwłocznie po dostawie. Wykluczone jest upomnienie dotyczące usterek, które są podane do wiadomości najpóźniej 3 dni po dostawie towarów. Ukryte wady należy podać do wiadomości listem poleconym bezzwłocznie do sprzedającego po ich odkryciu, jednakże najpóźniej w ciągu 3 dni. Reklamację usterki należy skierować wyłącznie do sprzedającego.

(3) Jeśli upomnienie dotyczące usterki dostarczonego towaru nastąpi we właściwym czasie, wówczas sprzedający ma do wyboru albo dostawę zastępczą albo naprawę usterki. Jeśli naprawa nie jest rozsądnym wyjściem, albo nie powiedzie się, klient może żądać obniżenia lub anulowania umowy.

(4) Roszczenia rekompensaty klienta przedawniają się 12 miesięcy po dostawie.

(5) Wymienione przez sprzedającego w drodze prac naprawczych części towaru stają się własnością sprzedającego.

(6) Klient powinien w rozsądnych granicach dać sprzedającemu okazję, aby sprzedający przeprowadził ewentualnie wymagane prace naprawcze. Jeśli u klienta w związku z tymi wymaganymi działaniami nastąpi opóźnienie, wówczas sprzedający nie przejmuje dalszej odpowiedzialności za występujące z tego tytułu szkody.

(7) Sprzedający ma możliwość dokonania wraz z klientem osobnego uzgodnienia na świadczenia gwarancyjne.

(8) Sprzedający odpowiada tylko wówczas za szkody, które wynikają z wadliwości rzeczy, kiedy wadliwość sprowadza się tylko do poważnego naruszenia obowiązku na skutek zaniedbania sprzedającego, lub jego ustawowych przedstawicieli, albo jego pomocników.

(9) Powyższe ograniczenie nie obowiązuje, jeśli na skutek naruszenia obowiązku z winy sprzedającego, jego ustawowych przedstawicieli, albo jego pomocników odpowiedzialność za szkody uzasadniona jest naruszeniem życia, ciała lub zdrowia.

(10) Jeśli sprzedający przejął gwarancję za określony rodzaj jakości sprzedanej rzeczy na ustalony okres czasu, wówczas punkty 2,3,4 i 9 nie mają zastosowania.

(11) Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§8 Wykluczenie/ograniczenie odpowiedzialności

( 1) Wszystkich innych roszczeń odszkodowania niezależnie jakiego rodzaju, a zwłaszcza z powodu zawinienia przy zawarciu umowy lub z powodu naruszenia umownych lub ustawowych dodatkowych obowiązków, klient może dochodzić tylko wówczas, gdy sprowadzają się one do przynajmniej poważnego naruszenia obowiązku przez sprzedającego, przez jego ustawowych przedstawicieli lub jego pomocników.

(2) Powyższe ograniczenie nie obowiązuje dla dających się przewidzieć szkód na podstawie naruszenia istotnych obowiązków umownych. W takim przypadku sprzedający odpowiada tylko wtedy, gdy szkoda dała się przewidzieć. Za niedające się przewidzieć ryzyka nadużycia sprzedający nie odpowiada.

(3) Powyższe ograniczenie nie obowiązuje również wtedy, gdy na skutek naruszenia obowiązku z winy sprzedającego, lub jego ustawowych przedstawicieli, albo jego pomocników odpowiedzialność za szkody uzasadniona jest naruszeniem życia, ciała lub zdrowia.

(4) Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostają nienaruszone.

§9 Odstąpienie od umowy

(1) Sprzedający może odstąpić od umowy, jeśli po zawarciu umowy pojawiły się istotne dla wykonania umowy okoliczności, na które sprzedający nie ma wpływu i które uniemożliwiają mu lub utrudniają mu świadczenie (np. brak zaopatrzenia przez poprzedniego dostawcę, na które sprzedający nie ma wpływu, lub możliwość zaopatrzenia ale tylko w istotnie utrudnionych warunkach).

(2) Sprzedający jest upoważniony do odstąpienia od umowy również wtedy, gdy klient narusza w sposób istotny swoje umowne obowiązki, a zwłaszcza, kiedy można mu zarzucić naruszenie obowiązku dbałości jeśli chodzi o obchodzenie się z towarem dostarczonym z zastrzeżeniem własności.

(3) Prawo odstąpienia sprzedającego od umowy istnieje również w przypadku, kiedy klient poda niewłaściwe dane odnośnie swojej zdolności kredytowej. Obowiązuje to również wówczas, gdy klient ma obiektywnie zdolność kredytową i przez to roszczenie płatności sprzedającego wydaje się być zagrożone; podobnie ma się sprawa w przypadku, gdy klient złożył zapewnienie z mocą przysięgi.

(4) W pozostałych przypadkach prawo odstąpienia sprzedającego i klienta od umowy określone jest ustawowymi postanowieniami.

§10 Wybór prawa/kompetencja sądu

(1) Odnośnie stosunków umownych pomiędzy stronami obowiązuje wyłącznie Prawo Polskie. W szczególności nie mają zastosowania przepisy Narodów Zjednoczonych dotyczące sprzedaży.

(2) Kompetentnym sądem dla rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku umowy jest sąd we Wrocławiu. Jednakże dotyczy to tylko kupców w myśl Kodeksu Handlowego.

(3) Ponadto kompetentnym sądem jest sąd w Wrocław także wtedy, gdy strony po powstaniu sporu odpowiednio pogodziły się. Poza tym strony uzgadniają już teraz, że w przypadku, gdy klient po zawarciu umowy zmieni swoje miejsce zamieszkania lub miejsce swojego zwyczajnego pobytu i nie będzie podlegał zakresowi polskiemu Kodeksu Postępowania Cywilnego lub gdy jego miejsce zamieszkania lub zwyczajnego pobytu nie jest znane w czasie wniesienia skargi, wówczas kompetentnym sądem jest również sąd w Wrocław.

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego:

Ditzinger Sp. z o.o.

Ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).